Khoa học cơ bản

Giới thiệu

Tại TAMRI, chúng tôi tin rằng khoa học cơ bản đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta hiểu biết tốt hơn về bản chất của bệnh tật, ngay cả khi những lợi ích của nghiên cứu khoa học cơ bản có thể không hiển nhiên hay có hiệu lực lập tức.

Mục tiêu của Bộ môn Khoa học Cơ bản là khai thác sinh học tế bào, miễn dịch học, sinh hóa, dược lý và di truyền của các loài, từ con người đến vi khuẩn. Những hoạt động của Bộ môn Khoa học Cơ bản bao gồm, nhưng không giới hạn trong, nghiên cứu quan sát, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và phân tích dữ liệu. Đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu của chúng tôi hợp tác để thúc đẩy sự đổi mới và tiết lộ những bí ẩn trong lĩnh vực khoa học y sinh, sau đó áp dụng những phát hiện này trong lâm sàng.

Trưởng ban