Khoa học dữ liệu

Giới thiệu

Khoa học dữ liệu là sự tích hợp giữa khoa học thống kê và tin học. Tin học bao gồm khoa học thông tin, khoa học tính toán và kỹ thuật phần mềm. Khoa học dữ liệu ngày càng trở thành một lãnh vực quan trọng trong nghiên cứu y học hiện đại. Khoa học dữ liệu cung cấp các phương tiện hữu hiệu cho việc khám phá thông tin và kiến thức từ dữ liệu.

Tại TAMRI, chúng tôi quan tâm đến việc phát triển Khoa học Dữ liệu như một bộ môn quan trọng và mang tính thực dụng, vì chúng tôi tin rằng trong nghiên cứu y khoa hiện đại với dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu đóng một vai trò then chốt trong việc giải quyết những thách thức mà chúng ta đối mặt trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu – sức khỏe, lâm sàng và di truyền học. Bộ môn Khoa học Dữ liệu bao gồm các chuyên gia thuộc lãnh vực thống kê sinh học, tin sinh học, thông minh nhân tạo và mô hình bằng máy tính.

Trưởng ban